درباره انجمن

بدنبال قطعنامــة اولين سمينـــار خدمات مهنـدسي در تهران و به دعوت اداره كل وقت صنايع استـان اصفهان، جلسـه اي با حضور مدير كل خدمات مهندسي وزارت صنايع، مدير و اعضاي اداره آموزش و فن آوري اداره كل  صنايع و مديران بيش از چهل شركت خدمات مهندسي استـــان تشكيل و طي آن بــــر لزوم ايجاد انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان تاكيد شد .

اهداف انجمن

اهداف انجمن

ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اعضاء‌

برگزاري دروره هاي آموزشي مورد نياز اعضاء‌ و كاركنان واحدهاي عضو( با حداكثر بهره گيري از امكانات موجود كشور) و....

وظایف انجمن

وظایف انجمن

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین­ المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش مهندسی سر و کار دارند و...

0+

اعضای حقوقی

0+

اعضای حقیقی

0+

برگزاری کنفرانس ملی

0+

نظام های مهندسی عضو